Kooli väärtused

Haridus suurendab inimese sünnipärast väärtust.

Horatius

Valgu Põhikooli väärtused

 • Kvaliteetne haridus
 • Sallivus
 • Koostöö
 • Traditsioonid
 • Tervislikud eluviisid
 • Keskkonnahoid
 • Hoolivus
 • Isamaalisus
 • Inimväärikus

Väärtuste selgitused:

 • Kvaliteetne haridus- kool aitab õpilasel selgusele jõuda oma võimetes ja huvides ning tagab valmisoleku õpingute jätkamiseks nii järgnevatel haridustasemetel kui elukestvalt;
 • Sallivus- eelarvamustevaba kogu maailma ja inimeste ning lähima ümbruskonna mitmekesisuse ja eripära mõistmine ning sellega arvestamine;
 • Koostöö- oskus kuulata ja arvestada kaaslase arvamust, olles aus ja vastutustundlik ning saavutades kokkuleppeid;
 • Traditsioonid-põlvkondade vältel järjepidevalt kestnud ürituse ja tegemised;
 • Tervislikud eluviisid- füüsilise aktiivsuse ja tervist säästva eluviisi tähtsustamine;
 • Keskkonnahoid- vastutustundlik suhtumine elukeskkonda, loodust ja ümbruskonda säästev käitumine;
 • Hoolivus- kõrvalseisjate märkamine ja toetamine;
 • Isamaalisus- austus oma rahvuse, emakeele ja kultuuri vastu, patriotismi kasvatamine;
 • Inimväärikus- kõlbelised tõekspidamised ja käitumine vastavalt headele tavadele, endast ja teistest lugupidamine;

 

Üldinimlikud moraalsed väärtused –

ausus, hoolivus, õiglus, lugupidamine enda ja teiste vastu, usaldus ja koostöö

Eesti kultuurilised ühisväärtused –

keel, kultuurilooming, traditsioonid, mälu

Euroopa sotsiaalsed ühisväärtused-

vabadus, demokraatia, õigus, solidaarsus, vastutus, sallivus

Eetika alusväärtusted-

inimelu pühadus, vägivallast hoidumine, vabadus, õiglus, ausus, vastutus

 

Väärtuskasvatuse kaasaegne meetod-

iseloomukasvatus (iseloom hõlmab nii mõtlemist, tundmist kui käitumist).